ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មាន

ការធ្វើតេស្តសន្សំសំចៃប្រេងនាពេលថ្មីៗនេះ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Energetic Graphene Engine Protectant នៅលើឡានដឹកទំនិញ

ការធ្វើតេស្តសន្សំសំចៃប្រេងនាពេលថ្មីៗនេះ ដែលបំពាក់ដោយ Energetic Graphene Engine Protectant នៅលើឡានដឹកទំនិញ សន្សំសំចៃប្រេង 11.2% ។#EnergeticGraphene #Nano LubricantAdditive #GrapheneEngineOilAdditive #IncreaseMileage #ExtendEngineLife #ImprovePerformance #Noise #Emission

សន្ទស្សន៍


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤